Maak werk-privé balans juist nu bespreekbaar in functioneringsgesprek.

De NRC besteedt vandaag aandacht aan het belang van een goed functioneringsgesprek, al is dat een gesprek op afstand. Werknemers kunnen in dit gesprek bespreken waar zij bij het thuiswerken tegenaan lopen. Het advies voor leidinggevenden: onderhoudt regelmatig contact met medewerkers die thuiswerken, en laat merken dat je beschikbaar bent. Erken de moeilijke omstandigheden waaronder sommige medewerkers moeten werken, en biedt ruimte voor flexibele oplossingen. Op deze manier blijven werknemers betrokken bij de organisatie en gemotiveerd. Als WORK-LIFE consortium doen we onder meer onderzoek naar hoe leidinggevenden het thuiswerken ervaren, om zodoende met handvatten te komen voor managers om hun thuiswerkende teams optimaal te kunnen blijven begeleiden. Neem voor vragen contact met ons op!

Eerste stappen gezet in uitbreiding vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof is sinds 1 juli van dit jaar uitgebreid. Partners kunnen sinds die datum 5 weken verlof opnemen. Gedurende deze periode wordt 70% van het salaris doorbetaald. Voor rijksambtenaren geldt dat het verlof geheel doorbetaald wordt, de ontbrekende 30% wordt door het rijk vergoed. Stéfanie André becommentarieerde dit nieuws voor Binnenlands Bestuur en onderstreepte dat met de 70%-regeling vaderschapsverlof vooral aantrekkelijk is voor de hogere inkomens. De nieuwe regeling van voor rijksambtenaren is dus een belangrijke stap in het mogelijk maken van het vaderschapsverlof voor alle vaders.

Vaders zorgen meer sinds uitbreken corona-crisis

Uit het onderzoek dat het WORK-LIFE consortium in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam uitvoert naar hoe Nederlandse ouders werk en zorg combineren in de context van de corona-crisis, blijkt dat vaders sinds het uitbreken van de crisis meer zorgtaken op zich zijn gaan nemen. De verdeling tussen vaders en moeders blijft echter ongelijk, omdat moeders relatief meer uren zijn gaan zorgen dan vaders. Ook geven ouders aan minder vrije tijd te hebben. Stéfanie André, namens het consortium betrokken bij dit onderzoek, analyseerde deze resultaten in NRC. Lees ook het artikel dat Stéfanie André samen met Mara Yerkes en Chantal Remery (Universiteit Utrecht), en Roos van der Zwan (Universiteit van Amsterdam) publiceerde op de website Sociale Vraagstukken over veranderingen in zorgtaken van vaders naar aanleiding van de eerste lockdown. 

Dag van de Mantelzorg

Het is vandaag Dag van de Mantelzorg. Binnen het WORK-LIFE consortium wordt onderzoek gedaan naar hoe mensen mantelzorg combineren met andere verantwoordelijkheden, zoals een baan en gezin. Expert op dit gebied is prof. dr. Ellen Verbakel. Neem contact met ons op voor meer informatie!

NRC belicht positieve aspecten thuiswerken in de vorm van 99 lichtpuntjes

Op 31 oktober verscheen in de NRC een overzicht van de positieve aspecten van thuiswerken en het meer tijd thuis doorbrengen. Het WORK-LIFE consortium onderzoekt hoe werknemers thuiswerken ervaren, wat bepaalt dat zij de huidige situatie als positiever ervaren, en welke rol werkgevers hierin kunnen spelen.

29 oktober: Meet-up Op zoek naar een gezonde werk-privé balans ten tijde van COVID-19

Bent u als professional, beleidsmaker, of onderzoeker betrokken bij vraagstukken rond het behouden van een gezonde balans tussen werk en privé? Heeft de huidige corona-crisis uw eigen werk-privé balans en/of die van uw medewerkers beïnvloed? Heeft u vragen rond het thema werk-privé balans? Bezoek dan de online meet-up van het WORK-LIFE consortium op 29 oktober!

WORK-LIFE consortium start onderzoek naar werk-privé balans van medewerkers en studenten

Deze zomer onderzoekt het WORK-LIFE consortium hoe medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit de balans tussen werk/studie en privé ervaren gedurende de corona-crisis. Het consortium wil onderzoeken wat de effecten van de crisis zijn op het combineren van werk(studie-) en zorgtaken, de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en studenten, en ervaren steun vanuit zowel de thuissituatie als de universiteit. Er zal ook gekeken worden naar ervaringen met het geven en volgen van online onderwijs. Medewerkers zullen over een langere periode gevolgd worden. Het consortium hoopt naar aanleiding van dit onderzoek met aanbevelingen voor universiteiten te komen om het welzijn van hun medewerkers en studenten blijvend te kunnen waarborgen.

Onderzoeker WORK-LIFE consortium Stéfanie André over combineren werk en zorg tijdens corona-crisis

De eerste resultaten naar de ervaringen van Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen in het combineren van werk en zorg gedurende de huidige corona-uitbraak zijn bekend. Hiervoor zijn 863 gezinnen bevraagd met één of meerdere thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de crisis een groot effect heeft op de werk-privé balans van met name moeders. Hoewel ruim 20% van de vaders rapporteert sinds het begin van de crisis meer zorgtaken op zich genomen te hebben, geldt voor moeders dat zij nog steeds het leeuwendeel van de zorgtaken op zich nemen. Dit is opvallend omdat moeders vaker in cruciale beroepen werken en daarom dus vaker dan mannen buitenshuis werken. Daarnaast rapporteren moeders – meer dan vaders -een toegenomen werkdruk en minder vrije tijd. Stéfanie André, namens het WORK-LIFE consortium als hoofdonderzoeker betrokken bij dit project, geeft in een interview met de Radboud Universiteit aan dat deze combinatie van toegenomen werkdruk, meer zorgtaken thuis, en minder tijd voor ontspanning een bedreiging voor de werk- privé balans van moeders vormt, en daarmee voor de gezondheid. Overigens ervaart een aanzienlijk deel van álle ouders -zowel vaders als moeders- een toegenomen werkdruk, minder vrije tijd, en meer conflict over de zorg

WORK-LIFE consortium onderzoekt hoe ouders werk en zorg combineren tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis staan werkende ouders onder grote druk om thuiswerken, de zorg voor kinderen en thuisonderwijs te combineren. Dit kan gevolgen hebben voor de verdeling van werk- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. In samenwerking met dr. Mara Yerkes en dr. Chantal Remery (Universiteit Utrecht) dr. Janna Besamusca, dr. Roos van der Zwan, en Prof. dr. Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam) starten dr. Stéfanie André, dr. Peter Kruyen, dr. Debby Beckers, en prof. dr. Sabine Geurts daarom namens het WORK-LIFE consortium een onderzoek naar de ervaringen van Nederlandse ouders in het combineren van werk en zorg gedurende de huidige corona-uitbraak. Het onderzoek zal zich richten op welke veranderingen de crisis teweeg gebracht heeft in werkdruk en productiviteit, maar ook in de onderlinge taakverdeling thuis, en de manier waarop kinderen opgevangen en verzorgd worden. De onderzoekers hopen zo meer inzicht te verkrijgen in hoe de huidige crisis bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen in de verdeling tussen werk en zorg beïnvloed heeft. Het onderzoek sluit aan bij een lopend Europees onderzoeksproject naar de invloed van overheidsbeleid op de mate waarin mensen in staat zijn een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken.